nguyen-thi-thu-thao
ThS.BS Nguyễn Thị Thu Thảo
Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên khoa:
Thần kinh
Số CCHN:
0013671/BYT-CCHN
Hiện công tác tại:
BỆNH VIỆN 1A
Cảm nhận